Algemene voorwaarden

Betaling per bankoverschrijving:
Indien u hebt gekozen voor de betaalmethode "bankoverschrijving" dan verzoeken wij u het totaalbedrag over te maken op rekeningnummer 1439.02.806 t.n.v. JOBS HEALTH BV o.v.v.Vitaalshop.eu en ordernummer.
IBAN: NL08.RABO.0143.9028.06
BIC: RABONL2U

Definities:
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

vitaalshop.eu: de bepaler van deze algemene voorwaarden.

De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst vitaalshop.eu en de klant waarop vitaalshop.eu deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met vitaalshop.eu, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Over de producten:
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die vitaalshop.eu in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Over de bestelling:
vitaalshop.eu levert uit conform de bij de gekozen betaalwijze aangegeven informatie. 
Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt vitaalshop.eu zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Over het retourneren van zendingen/producten:
Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van vitaalshop.eu over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.

Over de levering:
vitaalshop.eu doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Indien vitaalshop.eu een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant vitaalshop.eu schriftelijk in gebreke te stellen.
De bestellingen worden verstuurd met TNT post. Informatie met betrekking tot verzendkosten staat op de website vermeld.

Over het versturen:
vitaalshop.eu draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is vitaalshop.eu gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.
Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van vitaalshop.eu te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.
Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. vitaalshop.eu is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Over Privacy:
Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van vitaalshop.eu. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
vitaalshop.eu verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen:
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan vitaalshop.eu geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden en onderstaande disclaimer.
Disclaimer:
Op de aangevraagde voedings- en suppletie adviezen is de volgende disclaimer van toepassing.
Het is daarom belangrijk dat u deze goed leest: 
Er wordt uitsluitend een zo zorgvuldig mogelijk antwoord gegeven op uw vraag op basis van de door u verstrekte gegevens.
Door het ontbreken van objectieve feiten en resultaten voortvloeiend uit een medisch onderzoek heeft de beantwoording van uw vraag en de advisering een algemeen en beperkt karakter. Er kan dus geen volledige en betrouwbare inschatting worden gedaan van een gezondheidssituatie. Er wordt geen diagnose gesteld en er zal alleen een advies gegeven worden op basis van de principes van de orthomoleculaire voedingsleer. Dit contact en advies kan niet een volledig orthomoleculair consult en behandeling vervangen. Bij twijfel dient altijd een medisch deskundige te worden geconsulteerd.
Er worden geen recepten uitgeschreven, uitsluitend supplementen geadviseerd.
Het beantwoorden van een vraag en de advisering leidt nadrukkelijk niet tot een behandelingsovereenkomst. Behandeling is niet mogelijk.
Uw informatie wordt niet bewaard of geregistreerd.
De adviseurs en de webmaster van deze site sluiten op grond van het bovenstaande iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor de juistheid, volledigheid en actualiteit en voor de gevolgen van de door hem gegeven antwoorden en/of verstrekte informatie

Liquid error (snippets/cart-drawer line 228): product form must be given a product

Wat zoek je?